دبیرستان دخترانه غیردولتی راهیان علم (متوسطه دوره اول)

حمد و سپاس بيكران بر خداوند يكتا و آفريننده جهان.‌ تحولي كه به ‌تدريج و هوشمندانه در حال شكل‌گيري در نظام آموزشي است، بسيار عميق‌تر از آن است كه تصور مي‌شود. نظام آينده نه تنها از ابعاد شكلي و ابزاري متفاوت بوده، بلكه اين تفاوت ماهوي خواهد بود. نظام برتر آينده تنها به استفاده از سيستمهاي رايانه‌اي و فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) توسط فراگيران و كلاسهاي مجازي و نظاير آن محدود نمي‌شود. بلكه مفاهيمي چون فراگير، مدرك تحصيلي، آموزش، كار، كلاس، تحصيل و نظاير آن، نسبت به معناي امروزي آنها دچار تحول خواهند شد.

دبیرستان راهیان علم با اصل قراردادن اهداف بنیادین آموزش و پرورش همراه با به کارگیری شیوه‌های نوین آموزشی جهان با رویکرد شناختی، مهارتی، پرورشی...

ادامه ...
 دبیرستان دخترانه غیردولتی راهیان علم (متوسطه دوره اول)

مقالات

خواندن کتاب و داستان های مختلف باعث شکل گیری ارزش های گوناگونی در ذهن کودک می شود.حساسیت او را رشد می دهد.احترام به دیگران را در اوبر می...

بیشتر